அதீத கற்பனையா, அச்சமா, ஆரூடமா என்னவென்று அதைச் சொல்ல முடிய வில்லை; இப்போதுள்ள நிலை தொடர்ந்தால், ...